Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»: Θέλω να το Αξιοποιήσωτου Μιχάλη Μπούργου, για το Δίκτυο environment.gr

Βρίσκετε ενδιαφέρον το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», διαβάσατε το ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ μου και είστε επιλέξιμος; Τότε θα πρέπει να ετοιμαστεί το Επιχειρηματικό Σχέδιο, στη βάση της σχετικής τυποποιημένης φόρμας και να αποσταλεί στον αρμόδιο Φορέα για αξιολόγηση, ως «Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα».
Η Αίτηση αυτή – Επιχειρηματικό Σχέδιο του ενδιαφερόμενου:

1.      Υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, στην αρχή.
2.      Αξιολογείται, μαζί με τα υπόλοιπα Επιχειρηματικά Σχέδια που θα υποβληθούν και βαθμολογείται (από Αυτοματοποιημένο Σύστημα και 2 Αξιολογητές)
3.      Εφόσον συγκεντρώσει ανταγωνιστική βαθμολογία και επιλεγεί, ενισχύεται οικονομικά.
4.      Στις περιπτώσεις των Επιχειρηματικών Σχεδίων που εγκρίνονται, θα σταλεί και επιπλέον Φυσικός Φάκελος, με τα δικαιολογητικά, που θα τεκμηριώσουν την επιλεξιμότητα του Δικαιούχου και την ορθότητα της βαθμολογίας.
5.      Ο Δικαιούχος έχει το μέγιστο περιθώριο των 24 μηνών (από την Απόφαση Ένταξής τους) για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
6.      Με την ολοκλήρωσή του, θα πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια Αρχή να ενεργήσει στους απαραίτητους ελέγχους και να προχωρήσει στην τελική εκταμίευση της χρηματοδότησης.
Το αρχικό στάδιο της συνολικής διαδικασίας είναι ίσως και το σημαντικότερο, καθώς ο ενδιαφερόμενος θα οργανώσει σε αυτό πληρέστερα το σχεδιασμό του, ώστε να πείσει με επαρκή τεκμηρίωση και να καταφέρει τελικά να το χρηματοδοτήσει. Στη φάση αυτή είναι σημαντικό να καθορίσει καλύτερα τις ανάγκες του, να τις διασυνδέσει με τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά του, να αναζητήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, να τα συνθέσει όλα μαζί σε ένα λειτουργικό σύνολο.
Παράλληλα, θα συγκεντρώσει τα έγγραφα που θα υποστηρίξουν τις ικανότητες και την επιλεξιμότητά του: Αυτά είναι:
·        Πιστοποίηση των Σπουδών: Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό που έχει στη διάθεσή του ο δικαιούχος.
·        Στοιχεία από τον ΟΑΕΔ, που αποδεικνύουν την Ανεργία και τη διάρκειά της: σχετική Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα, Κάρτα Ανεργίας, κ.α. (για τους Ανέργους)
·        Δεδομένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την απασχόληση και τα χαρακτηριστικά της (για τους αυτοαπασχολούμενους), που θα αφορούν το φορολογικό έτος 2015, τη δήλωση δηλαδή που αναμένεται αυτό το διάστημα να υποβληθεί: Ε1, Ε3, Εκκαθαριστικό, κ.α. Από αυτά θα προκύψει και η τεκμηρίωση του εισοδήματος, για την ίδια περίοδο (για Άνεργους και Αυτοαπασχολούμενους).
·        Έγγραφα που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα χρήσης συγκεκριμένου χώρου ως  Έδρα της Επιχείρησης, είτε με την ενοικίασή του, είτε λόγω της ιδιοκτησίας του.
·        Υλικό για πιθανή νέα Θέση Εργασίας που θα χρηματοδοτηθεί.
·        Τεκμηρίωση που θα αποδεικνύει ότι δεν συνεργάζεται ή/και δεν προσλαμβάνει σύζυγο ή Α΄ και Β΄ Βαθμού Συγγενείς.
·        Δικαιολογητικά Νόμιμης Υπόστασης Εταιρίας
·        Υπεύθυνες Δηλώσεις και Απογραφικά Δελτία που απαιτούνται.

Στο στάδιο αυτό, θα προχωρήσει και σε μία έρευνα αγοράς, για να προσδιορίσει το ύψος των δαπανών που θα ζητήσει να χρηματοδοτήσει από το πρόγραμμα. Επιλέξιμες Δαπάνες είναι:
1.      Λειτουργικά Έξοδα της Επιχείρησης, κατά το διάστημα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου: Ενοίκια Επαγγελματικού Χώρου, Δαπάνες Ηλεκτρικού, Έξοδα Σταθερής, Κινητής Τηλεφωνίας και Διαδικτύου, Ύδρευση, Κόστος Θέρμανσης, Κοινόχρηστα, Φιλοξενία σε Θερμοκοιτίδες, κ.α.
2.      Δαπάνες για Αμοιβές Τρίτων: Νομική – Λογιστική Υποστήριξη, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, Σύνταξη – Υποβολή – Παρακολούθηση Επιχειρηματικού Σχεδίου, Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας, κ.α.
3.      Δαπάνες Επικοινωνίας: Δαπάνες Προβολής και Δικτύωσης, Κόστος Συμμετοχής σε Εκθέσεις, Σχεδιασμός – Κατασκευή Επαγγελματικής Ιστοσελίδας, κ.α.
4.      Προμήθεια Αναλωσίμων.
5.      Ασφαλιστικές Εισφορές Δικαιούχου, για το διάστημα υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
6.      Μισθολογικό Κόστος για Νέα/ες Θέση/εις Εργασίας.
7.      Αποσβέσεις Παγίων ή/και Χρηματοδοτική Μίσθωση Εξοπλισμού.
8.      Αγορά ή/και Χρηματοδοτική Μίσθωση Εξοπλισμού -Καινούριου, Αμεταχείριστου και στην Κυριότητα της Επιχείρησης- καθώς και Διαμόρφωση Εσωτερικού Χώρου μικρής κλίμακας.
9.      Παρεμβάσεις ΑΜΕΑ.
10.  Εξειδικευμένα Σεμινάρια Επαγγελματικής Κατάρτισης, από Πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ Φορείς.

Ιδιαίτερα σημαντικό:
Ως ημερομηνία Επιλεξιμότητας Δαπανών ορίζεται η 8/3/2016, δηλαδή μόνο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου θα θεωρούνται ως Επιλέξιμες.

Οι Δαπάνες πρέπει να τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά και να λογιστικοποιούνται κατάλληλα. Ακόμα, θα πρέπει να είναι εύλογου κόστους και σύμφωνες με τη Δυναμικότητα της Επιχείρησης.

Προσοχή, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Επιλέξιμες οι Δαπάνες:
·        Τόκοι επί χρεών
·        Ανακτήσιμος ΦΠΑ
·        Αγορά Γης, Υποδομών, Ακινήτων και Γηπέδων
·        Δαπάνες για Εξοπλισμό, η αναγκαιότητα της απόκτησης του οποίου δε συνάδει με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. προμήθεια τριών (3) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ενώ απασχολεί ένα (1) άτομο)
·        Αγορά εξοπλισμού, ο οποίος προορίζεται για εκμίσθωση.
·        Δαπάνες Ενοικίου, όταν ο Μισθωτής είναι Σύζυγος ή Συγγενής Α΄& Β΄ Βαθμού.
·        Μισθολογικές Δαπάνες, όταν ο Εργαζόμενος είναι Σύζυγος ή Συγγενής Α΄& Β΄ Βαθμού.

Ειδικά, για τον ΦΠΑ, να τονιστεί ότι γενικά δεν είναι επιλέξιμος και η τιμή του πρέπει να ξεχωρίζεται από το κόστος των διαφόρων δαπανών. Κατ΄εξαίρεση,  ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον:
·         ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ (Διατάξεις Κώδικα ΦΠΑ) και Βαρύνει Δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την Άσκηση Εξαιρούμενων ή Απαλλασσόμενων του ΦΠΑ Δραστηριοτήτων του Δικαιούχου.
·        Ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται: (α) στην άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, (β) στην άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί.

Σχετικά τώρα με το Μισθολογικό Κόστος, στις περιπτώσεις που θα χρηματοδοτηθούν νέες θέσεις εργασίας, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι:
·        Στο Μισθολογικός Κόστος νέων θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβάνονται όλες οι Νόμιμες Κρατήσεις - Εργοδοτικές Εισφορές.
·        Οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να είναι Άνεργοι – εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων ΟΑΕΔ, κατά την Ημερομηνία Πρόσληψης.
·        Να μην είναι Σύζυγοι ή Συγγενείς Α΄και Β΄ Βαθμού.
·        Το κόστος πρέπει να ΕΥΛΟΓΟ και ανάλογο με τη διάρκεια απασχόλησης.
·        Το κόστος δεν μπορεί να ξεπερνά τα 12.000 ευρώ.

Σε σχέση με το χώρο της επαγγελματικής δραστηριότητας, να σημειωθεί ότι αυτός δεν μπορεί να είναι η κατοικία του Δικαιούχου και ότι δύναται να αλλάξει, κατά τη φάση υλοποίησης του Σχεδίου, αρκεί να παραμείνει στην ίδια Περιφέρεια.

Κλείνοντας αυτό το αφιέρωμα των δύο άρθρων για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον, καθώς χρηματοδοτεί για δύο χρόνια το σύνολο –σχεδόν- των δαπανών που καλείται να πληρώσει ένας επαγγελματίας για να ασκήσει τη δραστηριότητά του.
Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος αποφασίσει να αιτηθεί τη συμμετοχή του σε Πρόγραμμα, πρέπει να γνωρίζει ότι η έγκριση της δεν είναι σίγουρη, καθώς αναμένεται να είναι σημαντικός ο αριθμός όσων θελήσουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, ώστε τελικά θα επιλεγούν οι καταλληλότερες προτάσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια του Προγράμματος. Κριτήρια που δίνουν δευτερεύουσα σημασία στην τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου, προτάσσοντας δεδομένα, όπως το εισόδημά του κατά την προηγούμενη χρονιά και τη διάρκεια που ασκεί τη δραστηριότητά του ή είναι άνεργος.
Στην περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει, καλό θα είναι να προχωρήσει σε συνεργασία με εξειδικευμένους Συμβούλους, που έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και προσφέρουν την υπηρεσία αυτή. Οι Σύμβουλοι οφείλουν να τον υποστηρίξουν σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού του Σχεδίου, εντάσσοντας τις επιλογές του στο συνολικότερο σχεδιασμό, ορθολογικοποιώντας τις λειτουργίες της δραστηριότητάς του και εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των αρμόδιων Αρχών, μέχρι την εκταμίευση ολόκληρου του ποσού. Να σημειωθεί ότι: η σχετική υπηρεσία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα, ένα μέρος της αμοιβής του Συμβούλου δίνεται ως Προκαταβολή, ενώ το υπόλοιπο συνήθως εξοφλείται μαζί με τις εκταμιεύσεις του Προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα αυτό ή οποιοδήποτε άλλο μπορεί να σας ενδιαφέρει, μπορείτε να λάβετε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@environment.gr ή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό Ερωτηματολόγιο Α, που θα βρείτε στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου