Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»: Μπορεί να με Αφορά;του Μιχάλη Μπούργου, για το Δίκτυο environment.gr

Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει δημοφιλές το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, περιόδου 2014 - 2020, που αφορά ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού και φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Το πρόγραμμα αυτό ενισχύει πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης -άνεργους ή αυτοαπασχολούμενους- με σκοπό την έναρξη ή την υποστήριξη (ανάλογα με την περίπτωση) της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους, σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Είναι ενεργό από 8 Μαρτίου 2016, ενώ για την κατάθεση των φακέλων αναφέρεται ως καταλυτική ημερομηνία η 15η Απριλίου 2016, αν και συνηθίζεται να δίνεται παράταση 20-40 ημερών στην ημερομηνία αυτή.


Είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα, που σίγουρα θα έχει μεγάλη συμμετοχή, καθώς χρηματοδοτεί κατά 100% το σύνολο σχεδόν των βασικών δαπανών ενός επαγγελματία, για δύο χρόνια.
Και με αυτό το σκεπτικό θα είναι περισσότερο χρήσιμο να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους. Στην ουσία, δεν πρόκειται για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, που θα υποστηρίξει το σχετικό σχεδιασμό ή/και τους επαγγελματίες, σε μία ιδιαίτερα θετική προοπτική.

Αντίθετα, είναι μία μάλλον «αμυντική» εφαρμογή, που «μηδενίζει» πρακτικά τα έξοδα του επαγγελματία, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τη βιωσιμότητά του, ευελπιστώντας δευτερογενώς στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Αλλά στην πραγματικότητα της κρίσης, ο μηδενισμός του παγίου κόστους δεν σημαίνει και βέβαιη βιωσιμότητα, απαιτούνται και άλλοι παράγοντες να συνεπικουρούν.
Με τον τρόπο αυτό θα βοηθούσε πολύ να το δει και ο κάθε δικαιούχος: να αξιοποιήσει τα κονδύλια που του παρέχονται για να «εξαφανίσει» για δυο χρόνια τα έξοδά του, επιλέγοντας τη χρηματοδότηση δαπανών όπως το ασφαλιστικό του ταμείο, τα ενοίκια, τα λειτουργικά έξοδα, τα αναλώσιμα, τις κρίσιμες υπηρεσίες τρίτων, τις ανάγκες για επικοινωνία, κ.α., βασικά έξοδα δηλαδή που έτσι κι αλλιώς θα έκανε για να μπορέσει να λειτουργεί αποτελεσματικά τη δραστηριότητά του.
Καλείται λοιπόν –πρακτικά- να κοστολογήσει, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, τα αναγκαία του έξοδα για τα επόμενα δύο χρόνια και να τα χρηματοδοτήσει.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να παρατηρηθεί μεγάλη συμμετοχή υποψηφίων, που θα θελήσουν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση από το πρόγραμμα. Καθώς η συνολική χρηματοδότηση θα είναι περιορισμένη, δεν αναμένεται υψηλή αναλογία φακέλων που θα εγκριθούν. Υψηλότερη βαθμολογία θα λάβουν όσοι παρουσιάζουν το 2015 (στη φορολογική δήλωση που θα καταθέσουν το τρέχων χρονικό διάστημα, για την προηγούμενη χρονιά) ατομικό εισόδημα έως 7.500 ευρώ, οικογενειακό μέχρι 12.500 ευρώ, είναι άνεργοι πάνω από ένα χρόνο ή έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά το 2011, φτιάξουν συνεργατικό σχήμα με άλλους δικαιούχους, της ίδιας ή συμπληρωματικής ειδικότητας, και τεκμηριώσουν με σαφήνεια και επάρκεια τις σκέψεις τους για το επάγγελμά τους, τις υπηρεσίες τους και την αγορά που εμπλέκονται.

Στο σημείο αυτό, να περάσουμε σε μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών, που πρέπει να γνωρίζει κάποιος, για να λάβει την απόφαση αν θα αιτηθεί ή όχι τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα αυτό.

Για να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να επωφεληθεί, θα πρέπει αρχικά να είναι:
·         Πτυχιούχος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον ΔΟΑΤΑΠ) ή Αναγνωρισμένων Σχολών Θεάτρου-Χορού-Μουσικών Εκπαιδευτηρίων.
·         Να είναι Άνεργος ή Αυτοαπασχολούμενος:
ü  Αν είναι Άνεργος, να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
ή
ü  Αν είναι Αυτοαπασχολούμενος, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, να ασκεί συναφή με την ειδικότητά του επαγγελματική δραστηριότητα -ως «Ατομική Επιχειρήση» ή Ελεύθερο Επάγγελμα- και να μην έχει σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε να λαμβάνει σύνταξη γήρατος.
Όσοι δεν ανήκουν στις κατηγορίες αυτές, δεν μπορούν να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ανήκει στις παραπάνω ομάδες, θα πρέπει να εξετάσει και τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
§  Το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει:
ü  τις 20.000€ το ατομικό εισόδημα
και
ü  τις 35.000€ το οικογενειακό εισόδημα
§  Αν είναι Άνεργοι: Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)
§  Αν είναι Αυτοαπασχολούμενοι: Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ως Ατομικές Επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε ΕΝΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι.
§  Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, όλοι οι ωφελούμενοι, θα πρέπει να διατηρήσουν τις δραστηριότητες για τις οποίες θα χρηματοδοτηθούν και να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ,.
§  Κατ΄ εξαίρεση, δίνεται η δυνατότητα να διαθέτουν και ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου, ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα, εφόσον είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.
§  Να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.
§  Να διαθέτουν ΑΦΜ.

Να τονιστεί ότι:

Τους επιλέξιμους ΚΑΔ και μόνο αυτούς είναι υποχρεωμένοι να τους διατηρήσουν οι δικαιούχοι καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και μέχρι και την τελική εκταμίευση.

Επόμενο βήμα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος ικανοποιεί όλα τα παραπάνω: θα πρέπει να αποφασίσει αν τον συμφέρει και μπορεί να ζητήσει την υποστήριξη της δραστηριότητάς του. Μπορεί να εργαστεί μόνος του ή συνεργαζόμενους με άλλους που και αυτοί θα ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση συνεργασιών, θα τηρούνται τα ακόλουθα:
1.      Οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν με ίσα εταιρικά μερίδια.
2.      Υποχρεωτικά, θα υπάρχει συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των Πτυχίου - Δραστηριοτήτων
3.      Οι συνεργάτες δεν θα είναι Σύζυγοι ή Α΄ - Β΄ Βαθμού Συγγενείς.
4.      Θα συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές
ü  ΕΠΕ
ü  Ο.Ε.
ü  Ε.Ε.
ü  Ατομική Επιχείρηση
ü  ΚΟΙΝΣΕΠ
ü  Συνεταιρισμό
ü  Σύσταση Νομικού Προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν. 4038/2012)
ü  Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
ü  Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
5.      Οι αυτοαπασχολούμενοι που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης, θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη Ατομική Επαγγελματική τους Δραστηριότητα (μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης).
6.      Δεν είναι επιλέξιμες οι Συμπράξεις - Ενώσεις Ατομικών Επιχειρήσεων.

Αφού συνυπολογιστούν τα παραπάνω, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα οργανώσει τις σκέψεις και τα σχέδιά του και θα τα διαρθρώσει σε ένα ενιαίο πλάνο, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για το Επιχειρηματικό Σχέδιο –συντάσσεται στη βάση παρεχόμενης, οργανωμένης φόρμας- που θα καταθέσει, μαζί με άλλη σημαντική πληροφόρηση, ως «Αίτηση Συμμετοχής» στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την Αίτηση αυτή, θα αξιολογηθεί και θα αποφασιστεί αν θα ενισχυθεί ή όχι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει ακόμα ότι:
§  Μπορεί να συμμετέχει με ΜΙΑ και μόνο Αίτηση (είτε αυτοτελώς, είτε ως εταίρος).
§  Θα λειτουργήσει τη δραστηριότητά του νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
§  Το Επιχειρηματικό Σχέδιο θα αφορά αποκλειστικά την Έδρα της Δραστηριότητας.
§  Στην περίπτωση Ανέργων: η έναρξη της Επαγγελματικής  Δραστηριότητας να γίνει το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημερομηνία της Αίτησης Χρηματοδότησής τους έως και την Καταληκτική Ημερομηνία Προσκόμισης των Δικαιολογητικών Ένταξης.
§  Δεν επιτρέπεται η Συστέγαση Επιχειρήσεων.

Για την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής»:

Οι σχετικές Αιτήσεις/ Επενδυτικές Προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων και ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Προσκόμιση Φυσικού Φακέλου & Δικαιολογητικών.

Τα Δικαιολογητικά θα υποβληθούν:
·         Μετά την Αξιολόγηση και την Προσωρινή Βαθμολογική Κατάταξη
·         Μόνο για τα Δυνητικά Εντασσόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Τα Επιχειρηματικά Σχέδια που θα εγκριθούν, θα ενισχυθούν κατά 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού τους, μέχρι και τα ποσά των:
·         25.000 ευρώ για ένα (1) Δικαιούχο
·         40.000 ευρώ για Συνεργατικό Σχήμα δύο (2) Δικαιούχων
·         50.000 ευρώ για Συνεργατικό Σχήμα τριών (3) ή περισσότερων Δικαιούχων
Ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός επιχειρηματικού σχεδίου, για συμμετοχή στο πρόγραμμα ορίζονται τα 5.000 ευρώ.
Το Μισθολογικό Κόστος συμπεριλαμβάνεται στον Επιλέξιμο Συνολικό Προϋπολογισμό.
Τα Επιχειρηματικά Σχέδια που εμφανίζουν μεγαλύτερους προϋπολογισμούς από τα καθορισμένα άνω όρια, θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το ποσό που προβλέπεται, ενώ αυτό που υπερβαίνει θα θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή. Το παραπάνω ποσό δεν χρηματοδοτείται, αλλά οι δαπάνες που το αφορούν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης – παρακολούθησης ελέγχου. Δύναται να γίνεται χρήση μεγαλύτερου προϋπολογισμού για την καλύτερη τεκμηρίωση του Επιχειρηματικού Σχεδίου.

Σύμφωνα με την εξέλιξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου, μπορεί ο Δικαιούχος να εκταμιεύει και τα αντίστοιχα ποσά των δαπανών που ήδη έχει πραγματοποιήσει, πριν την τελική εκταμίευση, αρκεί να αναλογούν στο 25% ή/και το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και το ζητήσει με σχετική Ενδιάμεση Έκθεση Επαλήθευσης Δαπανών.
Εναλλακτικά, του παρέχεται η δυνατότητα να λάβει ως Προκαταβολή το 40% του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού, αρκεί να προσκομίσει Ισόποση Εγγυητική Επιστολή ή –καλύτερα- να κάνει Χρήση Ειδικών Τραπεζικών Λογαριασμών «Ανοικτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών» (Escrow Accounts - Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων). Η Εγγυητική μπορεί να μειώνεται, με την εξέλιξη των δαπανών του Έργου.


Ο Δικαιούχος οφείλει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας μέχρι και την τελική εκταμίευση της χρηματοδότησης. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που θα κάνει χρήση Ρητρών Ευελιξίας και των Δαπανών Αγοράς Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Διαμόρφωσης Χώρου, υποχρεώνεται να διατηρήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα για 3 επιπλέον χρόνια.

Σας ενδιαφέρει αρχικά το πρόγραμμα αυτό και θέλετε να εμβαθύνουμε περισσότερο; Μια μικρή αναμονή, μέχρι το επόμενο σχετικό άρθρο λοιπόν …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου