Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Χρηματοδοτήσεις σε «Βιολογικές Καλλιέργειες» για την Τόνωση της Αγροτικής ΠαραγωγήςΤο νέο πρόγραμμα των ΕΣΠΑ «Βιολογικές Καλλιέργειες» αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο espa.gr στις 18 Γενάρη 2017 και θα είναι ενεργό το διάστημα 24/1/2017 - 22/2/2017, χωρίς να λάβουμε υπόψη τις πιθανές παρατάσεις του.


Ενισχύει αγροτικές δραστηριότητες σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό τη μετατροπή και τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής γεωργία και κτηνοτροφία.

Συγκεκριμένα, αφορά:
Γεωργία: αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες, αμπελώνες). Εξαιρούνται: (α) καλλιέργειες, τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, (β) υδροπονικές καλλιέργειες.
Κτηνοτροφία: Κατηγορίες βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές και που πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016.

 

Απευθύνεται σε ιδιώτες, εταιρικά σχήματα και συνεταιρισμούς που είναι ενεργοί γεωργοί (άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21-1-2015 Απόφασης, ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015).

Δεν μπορούν να κριθούν δικαιούχοι:

  • όσοι έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοί τους
  • διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για 10 έτη
  • όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.Ειδικά επιλέξιμοι είναι:
·         Οι «Νεοεισερχόμενοι» (Υπομέτρο 11.1): οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης.
·         Οι Υποψήφιοι με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με τον ΟΕ&Π, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης (Υπομέτρο 11.2).

Οποιοσδήποτε Υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει Αίτηση Στήριξης σε όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις επιθυμεί.
Έχουν δε τη δυνατότητα να υποβάλουν Αίτηση Στήριξης στο Πρόγραμμα αυτό, ακόμη κι αν οι συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραπάνω προσκλήσεις δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκδοσής της.
Η Αίτηση Στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ, ενώ η Επεξεργασία των Αιτήσεων γίνεται στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ.

 

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι

δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το

κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των

πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής

παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

 

Ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 443.000.000 ευρώ.


Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στη σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
Διαθέσιμη είναι και η σχετική ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Για περαιτέρω πληροφόρηση, μπορείτε να απευθυνθείτε και στην αρμόδια «Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, στη διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα, στο τηλέφωνο 210.5275100, αριθμό φαξ 210.5275124, υπεύθυνος επικοινωνίας Πέτρος Καστάνης, τηλέφωνο 210.5275279, καθώς και τη Διεύθυνση «Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων», υπεύθυνος επικοινωνίας Αντώνης Κοροβέσης, τηλέφωνο 210.5275283.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου