Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Ευρωπαϊκή Οδηγίας για τους Οικοτόπους: η Η Επιτροπή ζητά την πλήρη εφαρμογή της από την ΕλλάδαΝα προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των Φυσικών Οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000», στο πλαίσιο της Οδηγίας για τους Οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), καλεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 


Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πρέπει:
1.      να ορίζουν τους καταχωρισμένους στην ΕΕ τόπους κοινοτικής σημασίας ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης»
2.      Να καθορίζουν τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης, με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των υφιστάμενων ειδών και Οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση.
Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται σε μέγιστο διάστημα 6 χρόνων από την ένταξη των Οικοτόπων στον Ειδικό Κατάλογο της ΕΕ ως «Τόπων Κοινοτικής Σημασίας».
Αν και η χώρα μας έχει ορίσει επίσημα και τους 239 τόπους ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, δεν έχει καθορίσει ούτε τις προτεραιότητες και τους στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους εν λόγω τόπους.
Στο πλαίσιο οριζόντιας δράσης επιβολής κατά αρκετών κρατών-μελών, η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου