Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

Αλλάζουν οι «Κατηγορίες Όχλησης» για τη Μεταποίηση


Αλλαγές ως προς τις κατηγορίες όχλησης στη μεταποίηση, τις σχετικές αδειοδοτήσεις και τις χωροθετήσεις των επιχειρήσεων, πάντα στην «κατεύθυνση απλοποίησης της αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων» προγραμματίζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας - Ανάπτυξης και Ενέργειας – Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και το άρθρο που ακολουθεί:


Μία ακόμη παρέμβαση στην κατεύθυνση απλοποίησης της αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων προγραμματίζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ειδικότερα, με τη θεσμοθέτηση της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω» σχεδιάζεται και η αλλαγή των κατηγοριών όχλησης για τις μεταποιητικές δραστηριότητες.


Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος ενσωματώνεται ολοένα και από περισσότερες επιχειρήσεις, τα συναρμόδια υπουργεία, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, βρίσκονται στη διαδικασία αναπροσαρμογής των κριτηρίων που λαμβάνονται υπ’ όψιν για την καθορισμό των τριών κατηγοριών όχλησης. Δηλαδή της υψηλής, της μέσης και της χαμηλής.

Στόχος των αρχών είναι, χωρίς να αλλάξουν οι χρήσεις γης, να επιτρέπεται σε μεταποιητικές δραστηριότητες να εγκαθίστανται σε περιοχές που σήμερα δεν είναι εφικτό λόγω του νομικού πλαισίου, αλλά και επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται υπό περιορισμούς εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγικής δυναμικότητας, μέσω επενδύσεων να αναπτυχθούν.

Αυτό θα επιτευχθεί με δύο τρόπους. Συγκεκριμένα, μέσω της διεύρυνσης των ορίων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, αλλά και της επανακατάταξης δραστηριοτήτων (σ.σ. ΚΑΔ) που σήμερα εντάσσονται στην κατηγορία μέσης όχλησης στη χαμηλή, και από την υψηλή στη μέση.

Το όφελος από αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ψηφισθούν από τη Βουλή έως το τέλος του καλοκαιριού, θα είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τηv οικονομία. Αφενός οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης με λιγότερα δικαιολογητικά αφού για τις ανώτερες βαθμίδες απαιτούνται περισσότερα (δικαιολογητικά) και πιο πολύπλοκες διαδικασίες και αφετέρου, εγκατεστημένες επιχειρήσεις που σήμερα λόγω των χρήσεων γης δεν μπορούν να αναπτυχθούν, θα έχουν δικαίωμα αύξησης της παραγωγικής τους δυνατότητας.

Παράλληλα με τις μετατοπίσεις ΚΑΔ σε κατώτερη κατηγορία όχλησης, σχεδιάζεται να διευρυνθούν και τα όρια της χαμηλής όχλησης στις περιπτώσεις που αυτή καθορίζεται με βάση την κινητήρια ή θερμική ισχύ.

Για παράδειγμα, σήμερα για τις μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW ή θερμική μέχρι 70 kW, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης. Με το νέο πλαίσιο, η κινητήρια και η θερμική ισχύς θα αυξηθούν με αποτέλεσμα περισσότερες δραστηριότητες από όσες σήμερα να μη χρειάζονται άδεια εγκατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο θα διευρυνθούν και τα κριτήρια της χαμηλής όχλησης. Για παράδειγμα, σήμερα η δραστηριότητα παραγωγής κρασιού (ΚΑΔ 159.3) κατατάσσεται στη βαθμίδα χαμηλής όχλησης αν η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής είναι μικρότερη ή ίση με 2.000 τόνους.

Αν είναι μεγαλύτερη από 2.000 τόνους, τότε η δραστηριότητα εντάσσεται στην κατηγορία μέσης όχλησης. Το ίδιο αλλά με διαφορετικά κατά περίπτωση όρια εγκατεστημένης ισχύος και παραγωγικής δυναμικότητας ισχύει για το σύνολο των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στη χαμηλή και τη μέση όχληση.

Γι’ αυτό και όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες τα υφιστάμενα όρια της χαμηλής όχλησης θα αυξηθούν, ώστε στην κατηγορία αυτή να «πέσουν» αρκετές δραστηριότητες που σήμερα κατατάσσονται στη μέση όχληση.

Μεταβολές και οφέλη:

■ Θεσμοθέτηση της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω».

■ Αναπροσαρμογή των κριτηρίων καθορισμού των τριών κατηγοριών όχλησης: της υψηλής, της μέσης και της χαμηλής.

■ Επανακατάταξη δραστηριοτήτων που σήμερα εντάσσονται στην κατηγορία μέσης όχλησης στη χαμηλή και από την υψηλή στη μέση.

■ Διευκόλυνση της έκδοσης αδειών εγκατάστασης, αφού για τις ανώτερες βαθμίδες όχλησης απαιτούνται περισσότερα δικαιολογητικά και πιο πολύπλοκες διαδικασίες.

■ Διεύρυνση των ορίων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης στις περιπτώσεις που αυτή καθορίζεται με βάση την κινητήρια ή θερμική ισχύ ή τη δυναμικότητα παραγωγής.

■ Εγκατεστημένες επιχειρήσεις που σήμερα λόγω των χρήσεων γης δεν μπορούν να αναπτυχθούν, θα έχουν δικαίωμα αύξησης της παραγωγικής τους δυνατότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου